Smarte hjelmer

Smarte hjelmer med nyttige og livreddende funksjoner
Sykkelstativ for hengerfestet

Sykkelstativ for hengerfestet

Salgsbetingelser

for kjøp hos Sportall Nordic AS

1. Innledning

1.1 Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

1.2 Har du bestilt installasjon, reguleres salget som en tjenesteavtale. I den tilfellen hvor kjøpet består kun av varer, reguleres salget som vareavtale.

2. Partene

2.1 Selger er Sportall Nordic AS, org.nr 927 516 349, Ryfylkevegen 2012, 4120 Tau, ordre@sportall.no, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

2.2 Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

2.3 Kjøp via nettbutikken på sportall.no er kun gyldig når kjøpet er foretatt av personer bosatt i Norge. For å kunne handle hos Sportall Nordic AS må du ha fylt 18 år.

3. Pris

3.1 Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

4.1 Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren, i bestillingsløsningen, i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

4.2 Når bestilling er mottatt, vil du motta en ordrebekreftelse i oppgitt e-post adresse. Sjekk da at ordrebekreftelsen er i samsvar med bestillingen. Er det avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelse sender du mail til Sportall Nordic AS på ordre@sportall.no

5. Betalingen

5.1 Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Selgeren reserverer kjøpesummen ved gjennomført bestilling. Betalingen blir belastet samme dag som varen sendes. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering

6.1 Kjøperen vil bli varslet om når levering av varen vil finne sted fra transportør, posten eller Sportall Nordic AS. Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert.

7. Angrerett

7.1 Kjøperen kan angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

7.2 Det er ikke angrerett på tjenester som er ferdig levert. For tjenester som er påbegynt, men ikke fullført, vil forbruker ha rett til å angre mot å betale den næringsdrivende en kompensasjon for den del av tjenesten som er mottatt.

7.3 Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

7.4 Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (send angrerettskjema til e-post angre@sportall.no eller som brev).

7.5 Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

7.6 Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

7.7 Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene.

7.8 Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten. Varen skal returneres til: Sportall Nordic AS, Ryfylkevegen 2012, 4120 Tau.

7.9 Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen. Varen returneres i samme stand som du mottok den i og i original emballasje.

7.10 Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

8. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

8.1 Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.
Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

8.2 Oppfyllelse: Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse. Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

8.3 Heving: Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet. Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende. Leveres varen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

8.4 Erstatning: Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

9. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

9.1 Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 måneder fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

9.2 Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren. Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

9.3 Retting eller omlevering: Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende vare. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

9.4 Prisavslag: Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

9.5 Heving: Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

10. Bruk, vedlikehold, support og service

10.1 Kjøperen skal utvise vanlig aktsomhet og følge de anvisninger, herunder bruksanvisninger, supportmeldinger og driftsoppdateringer, og veiledning fra produsent som måtte være avgitt eller utarbeidet for bruk av produktet.

10.2 Kjøperen skal ikke motsette seg reparasjoner og service som selger vurderer som nødvendige for å sikre trygg og forsvarlig drift av produktet.

10.3 Funksjonssvikt eller driftsavvik ved produktet som følge av kjøperens brudd på dette punkt 10 vil i utgangspunktet ikke utgjøre en kjøpsrettslig mangel.

11. Ansvar for skade forårsaket av produktet

11.1 Kjøperen skal holde selger skadesløs for enhver skade og tap, herunder følgeskader og indirekte tap som oppstår som følge av kjøperens bruk av produktet i strid med punkt 10.

11.2 Selger skal holde kjøperen skadesløs for ethvert direkte tap eller skade som oppstår som følge av produksjonsfeil ved produktet, med mindre tap eller skaden likevel er oppstått som følge av forhold nevnt i punkt 10. Kjøperen har ikke rett til erstatning for skade i næringsvirksomhet.

11.3 Selger frasier seg ethvert annet ansvar for tap og skader, herunder indirekte tap og følgeskader, voldt av produktet, med mindre annet følger ufravikelig av Norsk lov.

12. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

12.1 Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

12.2 Oppfyllelse: Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

12.3 Heving: Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

12.4 Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

12.5 Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

13. Garanti

13.1 Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. Ved feil på levert utstyr og materiell gjelder 2 års garanti i forbrukermarkedet.

13.2 Garantien dekker ikke::
• Normal slitasje grunnet elde
• Uaktsom bruk
• Andre forhold og egenskaper som naturlig ikke kan forventes at varen skal tilfredstille

14. Personopplysninger

14.1 Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Eksempler på dette vil typisk være utlevering av personopplysninger til forvaltere av betalingsløsningene, i den utstrekning dette er nødvendig for å gjennomføre avtalte betalingstransaksjoner.

14.2 Se personsvernerklæringen på våre nettsider for detaljerte opplysninger om hvordan dine personopplysninger blir behandlet.

15. Overdragelse

15.1 Selger har rett til helt eller delvis å overdra sine forpliktelser etter avtalen til enhver tredjepart.

16. Salgspant

16.1 Sportall Nordic AS har salgspant i varen inkludert renter og omkostninger inntil varen er betalt i sin helhet.

17. Force Majeure

17.1 Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet partene ikke kan råde over, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punktet, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller.

18. Endring av vilkårene

18.1 Sportall Nordic AS forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene, blant annet som følge av endringer i lovgivning.

19. Konfliktløsning

19.1 Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Om dette ikke lar seg gjøre skal tvisten løses i domstolen i henhold til norsk rett.

20. Copyright

20.1 Alt innhold på disse nettsidene er Sportall Nordic AS eller våre leverandørers eiendom, og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Sportall Nordic AS.

Salgsbetingelser rev. 3 – 01.02.24